امروزه شماره گذاری سیم ها بخش جدایی ناپذیر هر تابلو برق می باشند. معمولا شماره گذاری سیم های تابلو برق بر اساس یک الگوی از پیش تعیین شده انجام می گیرد. شماره گذاری سیم ها باعث سیم کشی آسان و همچنین عیب یابی سریع تابلو برق می شود. می توان گفت که بدون شماره گذاری سیم ها عمل عیب یابی تابلو برق تقریبا غیر ممکن می باشد. در ePLAN ابزار Wire Numbering از روش های متنوعی جهت شماره گذاری سیم ها استفاده می کند. در این نرم افزار شماره سیم ها می تواند به صورت خودکار و همچنین دستی و با روش های مختلف انجام شود. همچنین امکان ویرایش و ردیابی هر شماره سیم نیز وجود دارد.

شکل زیر شماره سیم ها را در انتهای هر سیم نمایش می دهد:

 

شماره سیم