در پروژه های کاربردی و عملی و شرکت های تابلو سازی برای مونتاژ تابلو برق و همچنین بعد از مونتاژ تابلو برق بر روی تجهیزات تابلو برق مانند فیوز، کنتاکتور، سیم و... برچسب هایی قرار می گیرد که بیانگر شماره و اطلاعات فنی آن تجهیز می باشد. در نرم افزار ePLAN و با استفاده از ابزار Labeling می توانیم برچسب های مختلفی از تجهیزات تابلو برق و اطلاعات مربوط به تجهیزات همچون Device TAG، Wire Number،Terminal Designation، Connection List، PLC IO Address و بسیاری اطلاعات دیگر را به صورت لیست تهیه نمود و برای ایجاد Label آن را به دستگاه های تولید برچسب و پانتوگراف فرستاد. با توجه به کاربردی بودن این مبحث در تابلو سازی، فراگیری این ابزار برای هر نقشه کش تابلو برق ضروری می باشد. همچنین ePLAN توانایی ذخیره کردن اطلاعات برچسب ها برای نرم افزار Excel و فایل های دیگر را دارا می باشد.

شکل های زیر چندین نوع Label مورد استفاده در تابلو برق را نشان می دهد: