در ePLAN امکان پشتیبان‌گیری از انواع فایل‌های نرم افزار وجود دارد. در این نرم افزار می‌توان ماکروها و Parts Database و Potframe و پروژه‌ها و... را پشتیبان‌گیری کرد تا در صورت بروز اشکال در رایانه در آینده از این فایل‌ها استفاده نمود. همچنین با ابزار Restore می‌توان فایل‌های پشتیبان را به نرم افزار بازگردانی کرد.