در نقشه های الکتریکال باید مشخصات سیم همچون رنگ، سطح مقطع ، ولتاژ و... نمایش داده شود.  ePLAN نیز از ابزارهای متنوع و سریع جهت نمایش مشخصات سیم همچون رنگ و سطح مقطع و ... برخوردار می باشد. با استفاده از این قابلیت ها می توان رنگ سیم را در محیط Workspace مشخص کرد و همچنین با چاپ شدن نقشه نیز می توان جهت آسان شدن فرایند سیم کشی و Wiring مشخصات هر سیم را در کنار آن نمایش داد. با این قابلیت ePLAN به صورت هوشمند مشخصه همه سیم ها نمایش داده می شود و از اتلاف وقت برای مشخص کردن تک تک سیم ها جلوگیری می شود.

در شکل زیر نوع و مشخصه هر سیم در کنار آن نمایش داده شده است: