در نقشه های الکتریکی در صورت تعریف تیغه ها در برگه های مختلف باید آدرس متقابل بین تیغه ها و بوبین ها و رله نمایش داده شود. به کمک این آدرس دهی عمل عیب یابی تابلو برق و سیستم های الکتریکی آسان می شود. در ePLAN آدرس دهی بین تیغه ها و سیم ها و Cross-Referenceها به صورت هوشمند و دقت بسیار انجام می شود و کار را برای فرد طراح بسیار آسان کرده است. از ویژگی دیگر ePLAN نمایش تیغه های کنتاکتور و همچنین کلیدهای اتوماتیک به صورت گرافیکی همراه با آدرس آنها می باشد. با این کار امکان ردیابی تیغه ها بسیار آسان می شود.