نشانی: تهران - خیابان ایرانشهر آموزشگاه پارس پژوهان

 تلفن مدرس دوره: 09353726262