در پایان طراحی نقشه و بعد از ارسال نقشه ها به بخش مونتاژ و یا مشتری معمولا به علت های مختلف همچون مشکلات فنی و اصلاحات مهندسی ، بازبینی هایی در نقشه انجام می شود که این بازبینی ها و اصلاحات باید به نحوی در مستندات نقشه نمایش داده شود. با توجه به ماهیت نرم افزار ePLAN این نرم افزار به آسانی می تواند عملیات بازبینی و یا Revision را انجام دهد. به این صورت که بعد از تعریف زمانی مشخص هرگونه تغییرات در نقشه ردیابی شده و می توان از این تغییرات گزارش گیری نمود و آنها را در نقشه نمایش داد.