در طراحی نقشه های الکتریکال و تابلو برق معمولا مستند سازی پروژه و نقشه ها نیز بخشی از فرآیند طراحی و پروژه می باشد. در شرکت های تابلو سازی و فنی مهندسی بعد از سفارش پروژه و در هر مرحله از عملیات نقشه کشی و تهیه تابلو برق باید عملیات مستند سازی پروژه و نقشه برای اهداف مختلف همچون تهیه لیست اقلام و برآورد قیمت ، بایگانی اسناد ، ارائه مستندات فنی پروژه به مشتری و کارهایی از این قبیل باید انجام شود. نرم افزار ePLAN نیز برای برآورده کردن این نیاز شرکت های فنی مهندسی عملیات مستند سازی و تهیه مدارک فنی و مهندسی را به آسانی و با طی چندین مرحله انجام می دهد. به وسیله این نرم افزار می تواند اطلاعات مختلف پروژه همچون لیست تجهیزات و قیمت آنها و ویژگی فنی تجهیزات و.... را به صورت مستند تهیه نمود و با ارسال آن به فایل هایی با فرمت Excel فرآیند مستند سازی یا Documentation را انجام داد.