در برخی کاربردهای صنعتی ممکن است از کابل های با تعداد زیاد سیم مانند کابل های مخابراتی و کابل های خاص ارتباطی بین تجهیزات موجود در سیستم استفاده نمود. در حالت عادی طراحی این سیستم ها وقتگیر بوده و استفاده از روش های معمول جهت طراحی اتصالات کمی مشکل می باشد. در ePLAN ابزار Connection Point جهت اتصالات پیچیده به کار گرفته می شود. با استفاده از این ابزار می توان کابلهای پر سیم و باس های دیتا و... را به راحتی و به صورت هوشمند طراحی نمود. همچنین می توان به صورت خودکار رنگ و کد سیم ها را در هر دو سمت این ارتباط به راحتی مشخص نمود تا از بروز اشتباه در نصب و سیم کشی و عیب یابی جلوگیری شود.

شکل زیر ارتباط دو تجهیز صنعتی را با استفاده از این نوع اتصال نشان می دهد.