در ePLAN کاتالوگ نویسی ایجاد یک تجهیز در بانک اطلاعاتی نرم افزار (Parts database)  و استفاده از آن در نقشه و سمبل ها می باشد. با ایجاد یک Part در نرم افزار می توان ویژگی های فنی و تجاری قطعه مورد نظر را در بانک اطلاعاتی و بر اساس Part number هر تجهیز ذخیره کرد. با ایجاد یک Part می توان دید کاملی نسبت به هر تجهیز و انتخاب بهتری داشت. همچنین با کاتالوگ نویسی دقیق، گزارش دقیق و کاملی از نقشه خواهیم داشت و بر اساس آن گزارش می توان تجهیزات مورد نیاز برای ساخت تابلو برق را تهیه کرد. از دیگر مزایای کاتالوگ نویسی امکان تعریف تعداد تیغه های باز و بسته هر سمبل و تجهیز می باشد که این کار از بروز خطای فردی در انتخاب اشتباه تیغه ها جلوگیری می کند. همچنین می توان از Partهای موجود یک فایل پشتیبان تهیه کرد. 

شکل زیر یک کنتاکتور دارای Part Number و تعداد واقعی کنتاکت های آن را نشان می دهد.