بعد از طراحی شماتیک و الکتریکی، باید نقشه ای از جانمایی تابلو برق طراحی شود تا بر اساس آن نقشه، عملیات مونتاژ و ساخت تابلو برق انجام شود. در ePLAN با استفاده از ابزار Panel Layout می توان در پایان طراحی الکتریکال نقشه جانمایی تابلو را نیز به سرعت و به صورت هوشمند انجام داد. در صورت طراحی دقیق تجهیزات و ماکروها می توان طرح دقیق از جانمایی تابلو برق ایجاد کرد. همچنین ePLAN امکان ایجاد گزارش Legend را نیز دارا می باشد که این امکان کار را برای شناسایی و شماره گذاری تجهیزات تابلو برق آسان می کند.

شکل زیر یک نوع نقشه جانمایی دوبعدی تابلو برق طراحی شده در ePLAN را نشان می دهد.

نقشه جانمایی تابلوبرق