در ePLAN امکان برآورد و محاسبه اطلاعاتی همچون قیمت اقلام و طول کابل‌ها و سیم‌های مورد نیاز وجود دارد. با این روش می‌توان به صورت دقیق لیست اقلام مورد نیاز و قیمت حدودی پروژه را برآورد کرد و سفارش دقیقی از پروژه به عمل آورد. این کار در حین طراحی نقشه و همچنین در هنگام ایجاد Parts Database باید انجام شود. در این روش خروجی را می‌توان به صورت جدول و یا PDF و یا XLS به دست آورد.