فرآیند طراحی نقشه یک تابلو برق معمولا یک کار تیمی بوده که هر فرد در آن کار خاصی را انجام می دهد. در ePLAN امکان تقسیم وظایف بین افراد وجود دارد. در این نرم افزار می توان فایل ها را با فرمت های استاندارد export کرد و هر فرد می تواند به صورت جداگانه اطلاعات مورد نیاز را وارد نماید. این اطلاعات می تواند اطلاعات فنی تجهیزات، اطلاعات مربوط به PLC ها و دیگر اطلاعات فنی نقشه باشد. در پایان اطلاعات موجود در فایل ها را می توان دوباره به نقشه وارد نمود و تغییرات را بر اساس آنها به تجهیزات نقشه اعمال نمود. این کار به ویژه در شرکت های اتوماسیون و PLC کاربرد زیادی دارد.