در ePLAN می توان گزارش های مختلفی از تجهیزات تابلو برق گرفت. این گزارش ها در برگه هایی ایجاد می شود که به آنها Form می گویند. فرم ها البته به دسته هایی مختلفی تقسیم می شوند  و هرکدام وظیفه ایجاد گزارش های مختلفی را دارند. ePLAN این امکان را فراهم کرده است که هر شرکت بنا به نیاز خود فرم های مربوط به خود را ایجاد نماید و در پروژه های خود از آنها استفاده کند. به عنوان مثال می توان صفحه عنوان پروژه یا Title page را به راحتی ایجاد نمود و لوگو و اطلاعات شرکت و پروژه را در داخل آن قرار داد. همچنین می توان فرمهای مربوط به لیست اقلام یا Bill of material را ایجاد نمود به نحوی که تمامی تجهیزات مورد استفاده در تابلو برق و تعداد آنها و همچنین قیمت تمام شده تابلو برق را به راحتی و به صورت خودکار محاسبه نمود.

در شکل زیر یک فرم تولید شده توسط ePLAN را می بیند که تعداد اقلام مورد نیاز را به همراه اطلاعات آنها نمایش می دهد.