در ePLAN به چارچوب ها و کادرهای نقشه کشی Plotframe می گویند. در نقشه های الکتریکی و صنعتی Plotframe محیطی می باشد که نقشه تابلو برق در داخل آن کشیده می شود. همچنین Plotframe اطلاعات گوناگون پروژه همچون اطلاعات نقشه و برگه، لوگوی شرکت، اطلاعات Revisionها ، نام نقشه کش و کارشناسان مربوط به طراحی و بسیاری اطلاعات دیگر را نمایش می دهد. نرم افزار ePLAN دارای ابزاری مفید برای طراحی Plotframe با توجه به نیاز شرکت های مختلف می باشد و می توان صدها اطلاعات یا Property گوناگون را بر اساس نیاز به چارچوب اضافه کرد. با توجه به اینکه هر فرد نقشه کش باید توانایی طراحی Plotframe را داشته باشد، در طول دوره آموزش ePLAN هنرجویان روش های طراحی و ساخت انواع Plotframe را فرا خواهند گرفت.

شکل زیر یک نوع Plotframe مربوط به یک شرکت تابلو سازی را نشان می دهد: