در طراحی تابلو های قدرت معمولا نقشه های تک خطی و یا Single Line کاربرد زیادی دارند. با استفاده از نقشه های تک خطی می توان چیدمان کلی تجهیزات الکتریکی و نحوه تغذیه و حفاظت آن ها و همچنین تعداد سیم های مورد استفاده آنها را نمایش داد. در ePLAN نیز کتابخانه جداگانه ای برای سمبل های تک خطی موجود می باشد که با استفاده از این کتابخانه و همچنین برگه های Single Line می توان طراحی دیاگرام های تک خطی را انجام داد. همچنین نرم افزار ePLAN توانایی تبدیل نقشه های چند خطی (Multiline) به نقشه های تک خطی و بلعکس را دارا می باشد.