نرم افزار ePLAN دارای صدها سمبل الکتریکی بر اساس استاندارد IEC می باشد. این نرم افزار همچنین از استانداردهای Single Line و دیگر استانداردها نیز پشتیبانی می کند. اگرچه کتابخانه این نرم افزار بسیاری از نیازهای کاربران را برآورده می کند اما در برخی نقشه ها به سمبل هایی احتیاج دارم که به صورت پیش فرض در کتابخانه نرم افزار وجود ندارند. ePLAN با استفاده از ابزار New Symbol امکان ایجاد سمبل های جدید و ذخیره آنها در کتابخانه نرم افزار و همچنین ایجاد کتابخانه سمبل(Symbol Library) را نیز دارد. با استفاده از این ویژگی می توان همه نوع سمبل را ایجاد کرد و از آنها استفاده نمود. همچنین امکان پشتیبان گیری از سمبل ها نیز وجود دارد.